Bee Biker s.r.o. je výhradním distributorem značky Quai na Evropské trhy. Jsme bajkeři a dobře víme jaká je radost jezdit kvalitní komponenty na kvalitním kole. Není snad důležitější komponent, který přináší pocit z jízdy než záplety. Sami nejsme lehké váhy a velmi dobře víme co všechno od dobrých kol chceme.

Bee Biker s.r.o. is an exclusive distributor of Quai on the European market. We are bikers ourselves and know very well how enjoyable it is to ride using high quality bike components. There may not be a more crucial bike component than lacings. We are not the lightest of bikers ourselves and know exactly what it is we want from good wheels: resilience and durability on stones and rocks, excellent stiffness in curves even after we push forward, low weight for good acceleration, and finally, good looks.

Pružnost a výdrž v kamení a skalách, vynikající tuhost když se do nich opřeme v zatáčce, nízkou váhu pro dobrou akceleraci a konečně musí taky na biku dobře vypadat. Je to mnoho požadavků na jedny kola, ale Quai záplety nám je všechny plní bez kompromisů.

It is a lot to ask for from one set of wheels but Quai lacings have managed to fullfill all our demands without compromise. This is why we have decided to bring Quai carbon lacings to the Czech and European markets and allow bikers the same enjoyment we get from these excellent wheels ourselves.

Právě proto jsme se rozhodli přinést karbonové záplety Quai na český a evropský trh a dopřát jezdcům stejnou radost z vynikajících kol, jako máme my.

 
 Ke kvalitním kolům patří kvalitní bike. Chceme jezdit dostupný špičkový bike se kterým je zábava na cestě, pěšině, trailu i sjezdové dráze a s radostí roztáčíme jeho kola, kdykoliv to jen jde.

Good wheels need a good quality bike. We want to be able to ride a top quality bike that is still accessible and will provide enjoyment whether on roads, paths, trails or downhill and whose wheels we can happily spin whenever we can.

V době zvyšování zdvihů, snižování úhlů vidlic nám chyběl na trhu dostatečně hravý, agilní, obratný a přitom progresivní a rychlý trailbike a zároveň nepohrdneme tankem pro opravdu tvrdé podmínky. Proto jsme se rozhodli jít vlasní cestou, vytvořit vlastní značku kol Beast a nabídnout pro začátek dva modely.

In the era of raising suspension travel and decreasing the suspension fork angles, there was not a sufficiently playful, agile and at the same time progressive and fast trail bike - we will not say no to a tank for some seriously rough conditions either. We have therefore decided to go down our own route, establish a new brand of bikes - Beast - and start offering 2 models to begin with.

Hunter je opravdu lovec, který se svými 12 kg váhy, skvělou akcelerací a s vámi za rodly uloví většinu trailů i jiných bikerů. A pokud traily budou opravdu zlé a tvrdé, naše devětadvacítkové enduro Soul se 150mm zdvihu bude to, za co upíšete duši třeba nám.

Hunter really is a hunter which with its 12kg weight, excellent acceleration and you in the seat will hunt down most trails and other bikers. And should the trails be really bad and hard, then there is our 29 enduro Soul with its 150mm for which you will not think twice about making a pact in exchange for your soul. That pact will hopefully be with us.

 
 Bajkeři bajkerům - tak nějak bychom mohli definovat naši společnost.

Po roce 2016 - 2017 plném úvah, hledání a přemýšlení, kterým směrem se v životě ubírat, jsme se rozhodli věnovat se našemu největšímu koníčku - kolům. Jako rodiče dětí jsme chtěli vyrobit opravdu kvalitní a vhodné dětské kolo. To zůstalo v šuplíku na vhodný čas, kdy dokážeme dotáhnout vývoj do úspěšného finále.

Kromě samotného ježdění, stejně jako každý bajker, jsme ladili stroje, řešili vlastnosti a užívali si toho hračičkovství, které cyklistika nabízí. Při hledání komponentů a kol pro vlastní ježdění jsme těžko hledali komponenty, které by byli technicky zajímavé a zároveň dostupné.

Chvíli to trvalo, ale můžeme říct, že jsme našli produkty, které nám dávají smysl a věříme jim. Po ověření vlastností nejen námi, ale i testovacími jezdci, jsme se rozhodli přinést je na český a evropský trh.

Bikers to Bikers - we could somehow define our company.

After years 2016-2017 full consideration, searching and thinking, in which direction in life we decided to take part in our biggest hobby - bikes. As a parents of children we wanted to make a really good and suitable kid bike. It remains in the drawer at the right time, when we can bring development to a successful final.

In addition to riding itself, like any biker, we tuned bikes, solved properties and enjoyed the plaything that biking offers. When searching for components and wheels for our own riding we were hardly looking for components that would be technically interesting and available at the same time.

It took a while, but we can say that we found products that make sense to us and we trust them. After checking the properties, not only by us but also by test riders, we decided bringing them to the Czech and European markets.

Bee Biker Team

 

Jan Havelka

Bývalý plavec a člen VZS, nyní v rámci aktuálních možností bajker, vodák, motorkář, tulák a sportovně založený otec 3 dětí.

Vystudoval průmyslový design na FSI VUT Brno, a 13 let se živil návrhy výrobků pro podporu prodeje pro malé i nadnárodní společnosti. Další zkušenosti s mezinárodním obchodem v lodnim a stavebním průmyslu získává ve společnosti Pyrotek.

V Bee Bikeru je zodpovědný především za marketing a vývoj.

Former swimmer, diver and member of the water rescue, now under the current possibilities biker, kayaker, motobiker, wanderer and sport-based father of 3 children.

He studied industrial design at the Brno University of Technology, and he has worked for 13 years sales promotion products for small and international companies. More experience with international shipbuilding and construction industry gaining in the company Pyrotek.

In company is primarily responsible for marketing and development.

Kontakt: Contact: +420 728 581 532 jan.havelka@bee-biker.com

 

Lukáš Průcha

Veslař, bajker, sportovec hlavně duší a z kopce i tělem.

V mládí vesloval a jeho slibnou kariéru zastavil pobyt v Anglii, kde pět let žil a čerpal zkušenosti všeho druhu, aby je mohl zúročit při návratu zpátky domů. Má bohaté zkušenosti s vedením teamu, řízením výrobních procesů, zaváděním výrobních technologií.

Ve firmě má na starosti vše po ekonomické a obchodní stránce.

Rower, biker, athlete.

In his youth he rows and his promising career stopped his stay in England, where he lived for five years and gained experience of all sorts. He has extensive experience in team management, production process management, manufacturing technology implementation.

In Bee Biker he is in charge of everything in the business and economic sphere.

Kontakt: Contact: +420 603 191 668 lukas.prucha@bee-biker.com

 

Andrea Havelková

Plavala, byla členkou VZS a nyní lektorka plavání dětí, bajkerka, motorkářka, neustále v pohybu jen co jí péče o 3 potomky dovolí.

Má mnohaleté zkušenosti s prodejem ve farmacii, je půl felčara v našem týmu.

Ve firmě má na starosti kontakt se zákazníky, zpracování objednávek a papírování.

Former swimmer, she was a member of the water rescue, and now is child swimming instructor, biker, motobiker, is constantly on the move just as she cares about 3 kids.

She has many years of sales experience in pharmacies and is a half felcher in our team.

In the company she is customer contact, order processing and paperwork.

Kontakt: Contact: +420 724 734 699 andrea.havelkova@bee-biker.com

 

Barbora Průchová

V mládí závodila v MTB a snažila se o hvězdnou kariéru drsné bajkerky. Ta se nedostavila, stále se však honí po kopcích a věří, že aspoň její děti naplní olympijské ambice.

Tělem i duchem se cítí být pohodovou bajkerkou, běžkyní, sportovkyní všeho co se dá .. pozitivním člověkem a matkou dvou neskutečně akčních dětí.

Splnila si svůj sen dokončením studia na ISM Slovakia v Prešově – diplomacie a obchodní protokol. Zkušenosti má jak s administrativou všeho druhu, tak i s podporou a organizací velkoobchodu se sportovním vybavením.

V Bee Bikeru je zodpovědná za dobrou náladu, objednávky, organizaci akcí a za vše, co je potřeba podat k ruce.

She was racing at the MTB in her youth. She still chases the hills and believes that at least her children will meet Olympic ambitions.

The body and the spirit feel comfortable to be a biker, cross-country girl, sportswoman of all that can be ... a positive person and the mother of two incredibly action children.

She has fulfilled her dream by completing her studies at ISM Slovakia in Prešov - diplomacy and business protocol. Experience has both administration and all kinds of support, and the organization of wholesale sporting equipment.

In Bee Biker is responsible for good moods, orders, organization of events and everything that needs to be handed.

Kontakt: Contact: +420 724 393 331 barbora.pruchova@bee-biker.com

Contact Bee Biker

Interrested in our products? We are happy to answer any of your questions at our contact email or directly via phone.

Kontakt na Bee Biker

Zaujaly vás naše produkty? Rádi zodpovíme vaše dotazy emailem nebo telefonicky.

Jan Havelka

+420 728 581 532

jan.havelka@bee-biker.com

Lukáš Průcha

+420 603 191 668

lukas.prucha@bee-biker.com

Andrea Havelková

+420 724 734 699

andrea.havelkova@bee-biker.com

Barbora Průchová

+420 724 393 331

barbora.pruchova@bee-biker.com

Bee Biker s.r.o. Blansko, Smetanova 2375/12, 67801, IČO 01857223